Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Oferta olej - 2016

Nowy Targ, 25.01.2016 r.

 Nasz znak: SP4.271/1/16

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy: dostawy oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dyrektor szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu przesyła zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2016 r.

Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia uwzględnia załączony do zaproszenia SWOPZ.

Wymagania zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zaproszenie nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2016 r. do godziny 10:00, na adres szkoły jak w załączniku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 18-26-625-22 w godzinach od 8:00 - 15:00 lub ze strony www.sp4.nowytarg.pl - menu główne "Oferta olej -2016".

 Dyrektor szkoły

Informacja stanowi załącznik

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...