Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Przetarg - tablica

Nowy Targ, 6.09.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: rozbudowy istniejącej tablicy wyników poprzez zakup, transport i montaż modułu kar na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

Działając zgodnie z Procedurą udzielania zamówień publicznych, w której nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu przesyła zaproszenie do złożenia oferty na rozbudowę istniejącej tablicy wyników (DTS - 110 PROFI) poprzez zakup, transport i montaż modułu kar do istniejącej tablicy wyników na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.

Wymagania zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zaproszenie nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

Oferty należy składać do dnia 15 września 2016 r. do godziny 14:00, na adres szkoły lub e-mailem na dyrektor@sp4.nowytrag.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 18-26-625-22 w godzinach od 8:00 ? 12:00.

Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia.

Opis produktu Wartość brutto
Zakup i zamontowanie modułu (wyświetlacza). Zamontowany moduł kar dla zawodników - osoby dla poszczególnych drużyn. Na wyświetlaczu musi znajdować się nr zawodnika (możliwość wpisywania prze operatora tablicy) oraz kary co najmniej trzy dla poszczególnych drużyn.
W systemie obsługi tablicy musi występować możliwość: wstawienia w dowolnym momencie kary oraz usunięcie.
Dostosowane oprogramowanie sterującego.
Możliwość ustawiania odliczania czasu gry w poszczególnych dyscyplinach w górę oraz w dół.
Ponadto oferent dostarcza wszystkie inne elementy potrzebne do uruchomienia i obsługi zamontowanego modułu.
 

Całość zamówienia - razem

 

Dyrektor szkoły

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...