Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Zakup maszyny

Nowy Targ, 1.03.2019 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zakup bezprzewodowej maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

Działając zgodnie z Procedurą udzielania zamówień publicznych, w której nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu przesyła zaproszenie do złożenia oferty na zakup bezprzewodowej maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.

Wymagania zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zaproszenie nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

Oferty należy składać do dnia 8 marca 2019 r. do godziny 12:00 e-mailem na adres dyrektor@sp4.nowytrag.pl lub osobiście w sekretariacie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 18-26-625-22 w godzinach od 8:00 - 15:00.

Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia.

Opis produktu

Całość zamówienia - razem: -

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...