Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - aktualizacja na dzień 21.02.2022 r.

Deklaracja dostępności


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.

Data publikacji strony internetowej: 2002-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Nie zapewniono innego dostępu do informacji przekazywanych przez różnice w kolorze,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Paweł Zych, dyrektor@sp4.nowytarg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18-266-25-22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejść do budynku 4, kontrola woźny/szatniarz  oraz system kart szkolnych.
 2. Korytarze szerokie 5 metrów, dwie szerokie 2,5 m klatki schodowe, winda dla osób niepełnosprawnych, uruchamiana na żądanie w obecności pracownika/woźnego.
 3. Występuje pochylnia przed głównym wejściem do budynku szkoły (ogólnodostępna), występuje radiowęzeł do podawania komunikatów i sygnalizacji alarmowej, brak pętli indukcyjnych.
 4. Występuje jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo i pionowo.
 5. Brak uregulowań w zakresie wstępu z psem asystującym, występuje całkowity zakaz wejścia z psem.
 6. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.
 7. Ubikacje i natryski dostosowane dla osób niepełnosprawnych, umieszczenie dzwonków na optymalnej wysokości dla osób niepełnosprawnych (na wózkach), system kart szkolnych dostosowanych dla uczniów niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...