Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Prawa i obowiązki ucznia

Nie ma jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia. Od 6 stycznia 2000 roku weszła wżycie "Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka". Tematyki praw ucznia dotyka wiele ustaw i rozporządzeń ministra edukacji narodowej. W każdej szkole powinien istnieć samorząd uczniowski reprezentujący ogół uczniów danej szkoły ,,działający na podstawie  Ustawy o systemie oświaty. Również w każdej szkole powinny być jasno określone prawa i obowiązki ucznia. W samej Ustawie, prawa i obowiązki, są "porozrzucane" po różnych artykułach a uczeń najczęściej zapoznaje się z nimi poprzez Statut Szkoły  lub nie zapoznaje się z nimi w ogóle, przyjmując, że jego obowiązkiem jest chodzenie do szkoły, uczenie się, dostawanie ocen, zaś nauczyciel i tak zawsze ma rację. Samorząd uczniowski jest pierwszym przedstawicielem i obrońcą praw ucznia. Uczniowie szkół, w których nie zostały wypracowane formy samorządności muszą zwracać się bezpośrednio do wizytatorów pełniących funkcje rzeczników praw ucznia w Kuratoriach Oświaty.

Do najczęściej występujących praw ucznia zapisanych w statutach szkolnych należą: 

Znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji. Poinformowania go co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel.  Jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny swego zachowania i postępów w nauce. Rzetelnej z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów.  Uzyskania w uzasadnionych przypadkach pomocy w nauce poprzez: zajęcia wyrównawcze;  indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotu z wyznaczeniem terminu uzupełniania wiadomości;  pomoc koleżeńską. Zgłaszania chęci poprawienia oceny cząstkowej i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym terminie. Korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy : księgozbioru biblioteki oraz czasopism. Zwracania się do dyrektora szkoły, wychowawców, pedagoga i innych nauczycieli ze wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy. Poszanowania godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. Zachowania tajemnicy spraw powierzonych. Właściwego odnoszenia się nauczycieli do ucznia. Zgłaszania uwag na temat organizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych poprzez swoich przedstawicieli na: radach pedagogicznych, zebraniach Rady Rodziców, zebraniach organizacji uczniowskich. Dobrowolnego wyboru zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami.

Najczęściej zapisane obowiązki ucznia w statutach szkolnych należą:

1. Obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
2. Obowiązek rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie z wewnętrznym regulaminem szkolnym, obejmującym m.in. takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiedzy, frekwencję, zasady kontaktowania się w tych kwestiach z nauczycielami itp.
3. Obowiązek podporządkowywania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom Samorządu Uczniowskiego.
4. Obowiązek dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym.
5. Obowiązek okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
6. Obowiązek noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości stroju galowego.
7. Obowiązek dbałości o estetykę i ład w szkole i terenie przyszkolnym.
8. Obowiązek dbałości o honor Szkoły i współtworzenia jej dobrego wizerunku.
9. Obowiązek szanowania symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandaru szkoły) i religijnych.
10. Obowiązek szanowania poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz wykazywania wrażliwości i otwartości na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim kolegom.
11. Obowiązek dbałości o dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz wywiązywania się z nałożonych przez szkołę zadań.
12. Obowiązek dbałości o mienie szkolne i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji.

Aktem właściwym w szkole jest statut szkoły.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...