Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Informacja dla szóstoklasisty

13/02/2013

KRYTERIA I WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM nr 1 im. T. KOŚCIUSZKI w NOWYM TARGU
 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu przyjmuje się:

  1. z urzędu absolwentów 6-letnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 1;

  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum w przypadku, gdy dysponuje ono wolnymi miejscami.

 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi szkoła dysponuje, kandydatów przyjmuje się na podstawie następujących kryteriów:

 1. liczby punktów uzyskanych za oceny z pięciu zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły: języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i społeczeństwa, języka obcego według następującego sposobu przeliczania stopni na punkty:

  1. celujący - 5 punktów,

  2. bardzo dobry - 4 punkty,

  3. dobry - 3 punkty,

  4. dostateczny - 2 punkty,

  5. dopuszczający - 1 punkt (maksimum 25 punktów);

 2. liczby punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu (maksimum 40 punktów);

 3. liczby punktów uzyskanych za inne szczególne osiągnięcia ucznia uwzględnione na świadectwie (maksimum 15 punktów) w tym:

a) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 5 punktów,

b) uzyskanie tytułu finalisty konkursu wojewódzkiego - 6 punktów,

c) za osiągnięcia artystyczne i sportowe wpisane na świadectwie:

 • na szczeblu co najmniej powiatowym - 2 punkty,

 • na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty,

 • na szczeblu ponadwojewódzkim - 4 punkty;

 1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), są przyjmowani do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust.3.

 2. O przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu ilości zdobytych punktów (maksymalnie 80 pkt). Przyjętych zostanie tylu kandydatów z największą ilością zdobytych punktów, iloma miejscami wolnymi dysponuje szkoła w danym roku.

 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum składają odpowiednie dokumenty (między innymi: wniosek rodziców o przyjęcie dziecka, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu) w sekretariacie szkoły.

 4. Terminarz składania dokumentów oraz rekrutacji do szkół ustala corocznie kurator oświaty.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...