Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Komunikat Naczelnika Wydziału Oświaty w sprawie wyprawki szk

05/06/2013

Komunikat

Naczelnika Wydziału Oświaty

w sprawie  wyprawki szkolnej na rok szkolny 2013/2014.

 

Uprzejmie informuję rodziców uczniów szkół funkcjonujących na terenie miasta Nowy  Targ, że w dniu 23 maja br. rozpoczął się proces zmierzający do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie Rządowego program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

Projekt stosownego rozporządzenia  wskazuje, iż w bieżącym roku wsparciem na zakup podręczników objęci byliby uczniowie rozpoczynający naukę w:

1)     klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I  stopnia;

2)     klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;

3)     klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

4)     klasie II liceum plastycznego;

5)     klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

a także uczniowie:

6)     słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

 

Projektuje się, że dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

1) dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;

 

2) dla uczniów klasy V szkoły podstawowej; 


do kwoty 225 zł


do kwoty 325 zł 

 

O pomoc w zakresie refundacji kosztów zakupu podręczników w ramach tego programu będą mogli wystąpić rodzice uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód na członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 456 zł, a w przypadku rodzin uczniów klas I szkoły podstawowej (i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia) kwoty 539 zł. Kryterium dochodowe na członka rodziny ucznia nie będzie obowiązywało w przypadku wskazanej na wstępie kategorii uczniów niepełnosprawnych. 

Wnioski o udzielenie pomocy w ramach programu "Wyprawka" dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Nowy Targ przyjmować będą od dnia wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów w przedmiotowej sprawie ale już w  chwili obecnej można (należy) zgłaszać swoje potrzeby w sekretariatach tych szkół lub u  nauczycieli-wychowawców klas.

Refundacja  dla rodziców poniesionych wydatków w związku z zakupem podręczników następować będzie po wcześniejszym zakwalifikowaniu ucznia do takiej pomocy (w oparciu o decyzję dyrektora), a później przedłożeniu niezbędnych dokumentów poświadczających fakt dokonania zakupu oraz pozyskaniu niezbędnych środków finansowych od Wojewody Małopolskiego (Kuratora Oświaty).

Refundacji dokonywać będą dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów w stosunku do uczniów uprawnionych uczęszczających do tych szkół, Burmistrz Miasta Nowego Targu w  odniesieniu do uprawnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, a  w  stosunku do uczniów szkół artystycznych i rolniczych  dyrektorzy takich szkół.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach projektu "Wyprawka".

Koordynatorem na  terenie Nowego Targu realizacji zadania będzie Pani  mgr  Małgorzata Budzyk Inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Nowy Targ ul.  Krzywa 1 pok. 203 (II piętro), telefon 18 2611 229.

 Nowy Targ,2013-05-29

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...